ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้
วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
เพื่อกระตุ้นให้ทุกๆ ประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการลด ละ เลิกบุหรี่

ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 นี้ องค์การอนามัยโลกได้
กำหนดประเด็นรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก คือ Tobacco: Threat to our environment และประเทศไทยใช้คำขวัญ คือ บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัฏจักรการผลิตยาสูบ ตั้งแต่การทำไร่ยาสูบ การบ่มใบยาสูบ ขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ วัสดุหีบห่อยาสูบ การบริโภคยาสูบ และขยะจากยาสูบ ซึ่งแต่ละกระบวนการเหล่านี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565