ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีย้ายที่อยู่จะต้องลงทะเบียน
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ขอเชิญชวน

ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรณีย้ายที่อยู่จะต้องลงทะเบียน

ณ องค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งใหม่ทันที นับตั้งแต่วันที่ย้าย

หรือ ภายใน เดือนพฤศจิกายน ของปีนั้น

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ได้รับสิทธิต่อเนื่อง (กรณีย้ายที่อยู่)

ติดต่องานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ

โทรศัพท์ 073432823

วนล.บางโทร

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2564