ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำบึงบประมาณ 2566 โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 (ช่วงที่ 1)
   
 
   

 คุณสมบัติ

เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566

นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2506)

มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบ

บางโกระ หรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564

ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ติดต่องานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ

โทรศัพท์ 073432823

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำบึงบประมาณ 2566

โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพยังชีพผู้สูงอายุ

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 (ช่วงที่ 1)

ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

หลักฐาน

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานออกของรัฐที่มีรูปถ่าย

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ธกส.)

ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ที่มีสิทธิ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2564